Algemene Voorwaarden

 

Inhoudsopgave:

 

1. Van toepassing bij de aanschaf van (een) fysiek(e) product(en) bij Kadoki B.V.

 • Artikel 1.1 - Definities
 • Artikel 1.2 - Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 1.3 - Toepasselijkheid
 • Artikel 1.4 - Het aanbod
 • Artikel 1.5 - De overeenkomst
 • Artikel 1.6 - Herroepingsrecht
 • Artikel 1.7 - Kosten in geval van herroeping
 • Artikel 1.8 - Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel 1.9 - De prijs
 • Artikel 1.10 - Conformiteit en garantie
 • Artikel 1.11 - Levering en uitvoering
 • Artikel 1.12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
 • Artikel 1.13 - Betaling
 • Artikel 1.14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
 

2. Van toepassing bij het afnemen van een online oefenpakket van Kadoki B.V.

 • Artikel 2.1 - Definities
 • Artikel 2.2 - Toepasselijkheid
 • Artikel 2.3 - Toegang tot de Dienst
 • Artikel 2.4 - Gebruik van de dienst
 • Artikel 2.5 - Betaling
 • Artikel 2.6 - IE-rechten
 • Artikel 2.7 - Garanties
 • Artikel 2.8 - Aansprakelijkheid
 • Artikel 2.9 - Inwerkingstreding en duur
 • Artikel 2.10 - Beëindiging
 • Artikel 2.11 - Tevredenheidsgarantie
 • Artikel 2.12 - Privacy

1. Van toepassing bij de aanschaf van (een) fysiek(e) product(en) bij Kadoki B.V.

 
Artikel 1.1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
 
Artikel 1.2 - Identiteit van de ondernemer

Kadoki B.V.
Hengelosestraat 567
7521 AG Enschede

020 204 45 27 (Ma/Vr, 9:00-16:30 uur)
info+webshop@junioreinstein.nl

KvK-nummer: 72343044
BTW-identificatienummer: NL859078863B01

 
Artikel 1.3 - Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 • Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 • Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 
Artikel 1.4 - Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 
Artikel 1.5 - De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 
Artikel 1.6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een telefonische melding (020 204 45 27 ) of een e-mail naar info+webshop@junioreinstein.nl. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies
 
Artikel 1.7 - Kosten in geval van herroeping
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
 
Artikel 1.8 - Uitsluiting herroepingsrecht
 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  6. voor losse kranten en tijdschriften;
  7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  8. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  3. betreffende weddenschappen en loterijen.
 
Artikel 1.9 - De prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 
Artikel 1.10 - Conformiteit en Garantie
 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 
Artikel 1.11 - Levering en uitvoering
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
Artikel 1.12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
 
Artikel 1.13 - Betaling
 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 
Artikel 1.14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

2. Van toepassing bij het afnemen van een online oefenpakket van Kadoki B.V.

 
Artikel 2.1  Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Account: de persoonlijke en afgeschermde omgeving van de Ouder (hierna ook: “Ouderaccount”) of het Kind (hierna ook: “Kinderaccount”) binnen de Website waartoe de Ouder of het Kind toegang heeft na het invoeren van zijn Inloggegevens;
 2. Content: alle informatie die door Kadoki B.V. op de Website is geplaatst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de oefeningen, het studiemateriaal, video’s, teksten, tabellen, rapporten, overzichten en de lay-out en look-and-feel van de Website;
 3. Dienst: de dienst die Kadoki B.V. aan de Ouder verleent op basis van de tussen Kadoki B.V. en de Ouder gesloten Overeenkomst. De Dienst bestaat uit het beschikbaar maken en aanbieden van een Website, waarop Kadoki B.V. de Content plaatst, zoals nader omschreven op de Website en in artikel 2.4;
 4. Kind: de natuurlijke persoon die via een Kinderaccount gebruik maakt van de Dienst als kind van de Ouder;
 5. IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede knowhow en eenlijnsprestaties;
 6. Inloggegevens: de nickname en het wachtwoord waarmee de Ouder of het Kind toegang krijgt tot zijn Account, zoals nader omschreven in artikel 3;
 7. Ouder: de natuurlijke persoon die via een Ouderaccount gebruik maakt van de Dienst als ouder of verzorger van het Kind en ten behoeve van het Kind een Overeenkomst heeft gesloten met Kadoki B.V. (hierna ook wel als “u” of “uw” aangeduid);
 8. Overeenkomst: de overeenkomst die de Ouder met Kadoki B.V. heeft gesloten;
 9. Kadoki B.V.: Kadoki B.V. Hengelosestraat 567, 7521 AG Enschede 020 204 45 27 (Ma/Vr, 9:00-16:30 uur) info+webshop@junioreinstein.nl KvK-nummer: 72343044
  BTW-identificatienummer: NL859078863B01
 10. Website: de website webshop.junioreinstein.nl en onderliggende domeinen, pagina‘s en/of applicaties van Kadoki B.V..
 
Artikel 2.2  Toepasselijkheid
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op uw Overeenkomst met Kadoki B.V., elk gebruik dat u of uw Kind van de Dienst maakt en alle rechtshandelingen of rechtsverhoudingen tussen jou en Kadoki B.V..
 2. Kadoki B.V. is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden via een e-mailbericht onder uw aandacht gebracht. Indien u de Website blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteer u daarmee de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien u niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden, is het u niet langer toegestaan om de Website te gebruiken en dient u de Overeenkomst te beëindigen.
 
Artikel 2.3  Toegang tot de Dienst
 1. Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet u een Overeenkomst aangaan met Kadoki B.V., waarna Kadoki B.V. een Ouderaccount aanmaakt en aan u Inloggegevens verstrekt. U kunt de Inloggegevens wijzigen op de manier zoals beschreven is op de Website.
 2. U kunt het Kinderaccount aanmaken, activeren en beheren op de manier zoals beschreven is op de Website. Het (aantal) Kinderaccount(s) is gekoppeld aan het Ouderaccount en de Overeenkomst van de Ouder. De Ouder is aansprakelijk voor al het gebruik van de Dienst dat via de Inloggegevens van zijn Kind wordt gemaakt.
 3. U dient uw Inloggegevens geheim te houden. Zodra u weet of vermoedt dat uw Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, dient u Kadoki B.V. daarvan op de hoogte te stellen, onverminderd uw eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.
 4. U staat er jegens Kadoki B.V. voor in dat de informatie die u bij het aangaan van de Overeenkomst verstrekt compleet en juist is. U bent verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens alsmede voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn.
 5. Het is niet toegestaan om:
  1. andere Ouders of Kinderen om hun Inloggegevens te vragen of u aan te melden via andermans Account;
  2. u toegang te verschaffen of proberen te verschaffen tot de Website op andere wijze dan door het gebruik van uw eigen Inloggegevens;
  3. iemand anders toegang te verschaffen tot uw Ouderaccount.
 6. Kadoki B.V. is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens jou (onderdelen van) de Dienst, de Website en/of de Content (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website.
 7. Kadoki B.V. garandeert niet dat de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen kunnen mede, maar niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Kadoki B.V. is jegens jou op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst of de Website.
 
Artikel 2.4  Gebruik van de Dienst
 1. De Dienst bestaat uit het beschikbaar stellen van een Website. Op de Website kan het Kind oefenen met de daarop beschikbaar gestelde Content en kan de Ouder via de daarop beschikbaar gestelde overzichten en rapportages inzicht verkrijgen in het gebruik van de Dienst door zijn Kind en de vorderingen van zijn Kind.
 2. De functionaliteiten van de Website en de beschikbare Content zijn afhankelijk van het soort Account dat u heeft en kunnen dus voor Ouders anders zijn dan voor Kinderen.
 3. De Ouder staat ervoor in dat zijn Kind te allen tijde in overeenstemming handelt met hetgeen bepaald is in deze Algemene Voorwaarden. De Ouder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat door zijn Kind van de Dienst wordt gemaakt. De Ouder vrijwaart Kadoki B.V. voor alle aanspraken van Kadoki B.V. en/of derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door de Ouder en Kind op enigerlei wijze onrechtmatig is.
 4. Uw gebruik van de Dienst mag niet:
  1. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
  2. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website, de Dienst en/of de computersystemen van Kadoki B.V. te omzeilen;
  3. bestaan uit het gebruik maken van andere dan de door de Website geboden tools om de Website te doorzoeken dan wel te gebruik maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;
  4. bestaan uit het gebruik van enige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige Content, dan wel om de Website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
  5. een commercieel karakter hebben, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Kadoki B.V.;
  6. een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van de Website leggen of de functionaliteiten daarvan belemmeren;
  7. naar de mening van Kadoki B.V. in strijd met de goede zeden of goede smaak zijn;
  8. n strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden of enige geldende wet- en/of regelgeving;
  9. inbreuk maken op de rechten van Kadoki B.V. en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot IE-rechten en met betrekking tot de bescherming van privacy;
  10. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn; of
  11. de belangen en goede naam van Kadoki B.V. kunnen schade
 5. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Kadoki B.V. ten dienste staan, is Kadoki B.V. te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de activiteiten van de Ouder of het Kind in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, Accounts tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de Dienst te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:
  1. de Ouder of het Kind handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden;
  2. de Ouder handelt in strijd met de Overeenkomst of de Overeenkomst eindigt om welke reden dan ook;
  3. Kadoki B.V. van mening is dat handelingen van de Ouder of het Kind schade of aansprakelijkheid aan uzelf, Kadoki B.V. of anderen kunnen toebrengen.
  Kadoki B.V. zal hiervoor in geen geval aansprakelijk zijn.
 
Artikel 2.5  Betaling
 1. Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, is de Ouder een vergoeding verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen. De prijs voor de Dienst is verschuldigd, ongeacht of de Ouder of het Kind gebruik heeft gemaakt van de Dienst of de Website. De prijs voor de Dienst is afhankelijk van de lidmaatschapsduur en het soort pakket dat de Ouder afneemt. Tenzij anders overeengekomen, zijn de lidmaatschapsvormen en bijbehorende prijzen vermeld op de Website.
 2. Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website en door de Ouder is gekozen.
 3. Kadoki B.V. behoudt zich het recht voor om betalingen via creditcard of bankrekening te verifiëren.
 4. Indien geen betalingstermijn is vermeld of anderszins schriftelijk overeengekomen, geschiedt de betaling binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
 5. In geval van niet-tijdige betaling is Kadoki B.V. (behoudens de overige haar toekomende rechten) gerechtigd – na ingebrekestelling – de toegang tot de Dienst op te schorten of te beperken tot het moment waarop de Ouder aan al zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, betaling van buitengerechtelijke (incasso)kosten en rente daaronder begrepen. Klachten met betrekking tot facturen en/of de Dienst schorten de betalingsverplichtingen niet op.
 6. Kadoki B.V. is gerechtigd per 1 januari van elk kalenderjaar de op dat moment geldende Vergoeding(en) en gerelateerde prijzen en tarieven aan te passen.
 
Artikel 2.6  IE-rechten
 1. De IE-rechten met betrekking tot de Dienst en de Website alsmede de via de Website openbaar gemaakte Content, berusten bij Kadoki B.V. en/of haar licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige IE-rechten aan de Ouder en/of het Kind over te dragen.
 2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, geeft Kadoki B.V. aan de Ouder en/of het Kind een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Dienst, waaronder de Content en de Website, voor de doeleinden als beschreven in deze Algemene Voorwaarden.
 3. De Ouder of het Kind zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE-rechten van Kadoki B.V., zoals het registeren van domeinnamen, merken of Google Adwords of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de Website of de Content althans het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van de Website of de Content zoals bedoeld in de Databankenwet.
 4. Alle informatie, materialen en/of documenten die de Ouder of het Kind verstrekt aan Kadoki B.V. in het kader van de Dienst blijft eigendom van de Ouder of het Kind. Kadoki B.V. verkrijgt een kosteloze, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-opzegbare, onbeperkte, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de informatie, materialen en/of documenten te gebruiken en te bewerken in het kader van de Dienst.
 
Artikel 2.7  Garanties
 1. De Ouder aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft op het moment van gebruik (op “as is” basis). Kadoki B.V. geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Kadoki B.V. is dan ook niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen aan de Website.
 2. In het bijzonder garandeert Kadoki B.V. niet dat het gebruik van de Website door het Kind bepaalde resultaten zal opleveren, bijvoorbeeld een vooruitgang in schoolprestaties.
 3. De rapporten die de Website geeft aan de Ouder over de voortgang van het Kind zijn slechts gebaseerd op de door het Kind beantwoorde vragen binnen de Website. De Ouder kan geen rechten ontlenen aan deze uitslagen, voortgangsrapporten, statistische overzichten of andere informatie die door middel van de Website worden verkregen.
 4. De Ouder erkent en aanvaardt dat Kadoki B.V. alleen een Website biedt waarmee de Kinderen kunnen oefenen met lesstof ten aanzien van de vakken die op dat moment via de Website worden aangeboden. Kadoki B.V. is dan ook niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van de informatie die de Ouder door middel van de Website heeft verkregen.
 
Artikel 2.8  Aansprakelijkheid
 1. Wanneer Kadoki B.V. aansprakelijk is voor schade uit welke hoofde dan ook, is zij uitsluitend aansprakelijk voor de door u geleden directe schade en is deze aansprakelijkheid beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door de Ouder aan Kadoki B.V. betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de Dienst waaruit de aansprakelijkheid van Kadoki B.V. is voortgevloeid. De aansprakelijk is in elk geval beperkt tot een uit te keren (totaal)bedrag van maximaal EUR 5.000,=.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. materiële schade aan zaken;
  2. redelijke kosten die u zou moeten maken om de prestatie van Kadoki B.V. in overeenstemming te brengen met de Overeenkomst, tenzij u de Overeenkomst hebt vernietigd;
  3. redelijke kosten die u heeft gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, voor zover de schade ziet op directe schade; en
  4. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deze zien op directe schade.
 3. In geen geval is Kadoki B.V. aansprakelijk voor indirecte schade. Indirecte schade bestaat onder andere uit gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door materialen of programmatuur van derden en schade wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Ouder de schade zo snel mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Kadoki B.V. meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Kadoki B.V. vervalt door het enkele verloop van 30 (dertig) dagen na het ontstaan van de vordering.
 5. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Kadoki B.V..
 
Artikel 2.9  Inwerkingtreding en duur
Inwerkingtreding
 1. De Overeenkomst treedt in werking op de door Partijen overeengekomen ingangsdatum, of – indien die datum niet expliciet is vastgelegd – op het moment dat Kadoki B.V. de Ouder de mogelijkheid verleent om zich voor de eerste maal toegang te verschaffen tot de Dienst.
Initiële duur
 1. De Overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan. Deze termijn is één (1) maand,zes (6) maanden dan wel één (1) jaar, of indien anders, zoals aangegeven op de Website bij het tot stand komen van de Overeenkomst. De Overeenkomst kan op elk moment worden opgezegd, maar deze tussentijdse opzegging heeft geen invloed op de initiële duur van de Overeenkomst en de verplichtingen van de Ouder onder de Overeenkomst. Wanneer de Ouder het gebruik van de Dienst tussentijds staakt of de Ouder het lidmaatschap van zijn Kind opzegt via het Ouderaccount is Kadoki B.V. niet gehouden enige vooruitbetaalde vergoeding voor het gebruik van de Dienst terug te betalen.
Omzetting naar onbepaalde tijd
 1. Na de afgesproken bepaalde termijn zoals genoemd in artikel 2.9.2, wordt de Overeenkomst automatisch en stilzwijgend omgezet in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd. Wanneer u niet wilt dat de Overeenkomst wordt omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, moet u de Overeenkomst uiterlijk één (1) maand voor het verstrijken van de termijn opzeggen via het Ouderaccount.
 2. Wanneer de Overeenkomst is omgezet in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd, kan u de Overeenkomst via het Ouderaccount te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.
Verlenging bepaalde tijd
 1. Artikel 2.9.3 is niet van toepassing wanneer de Ouder in het Ouderaccount aangeeft dat hij de Overeenkomst wil verlengen voor een bepaalde tijd. Voor deze verlenging is artikel 2.9.2 van overeenkomstige toepassing.
 
Artikel 2.10  Beëindiging
 1. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Website direct ontzegd. Kadoki B.V. verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk het Ouderaccount en Kinderaccount. Kadoki B.V. is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst enige informatie uit de Website aan u te verstrekken en/of te converteren.
 2. In geval van ontbinding van de Overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen Kadoki B.V. reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daar tegenover staande betalingsverplichting. Bedragen die Kadoki B.V. vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Kadoki B.V. ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 
Artikel 2.11  Tevredenheidsgarantie
 1. Kadoki B.V. hanteert op bepaalde lidmaatschapsvormen, waaronder de halfjaar- en jaarlidmaatschappen, zoals aangegeven op de Website, de tevredenheidsgarantie “Niet tevreden, geld terug”.
 2. De tevredenheidsgarantie houdt in dat wanneer u niet tevreden bent met (de dienst van) Kadoki B.V., u de Overeenkomst binnen 14 dagen na het aangaan van de Overeenkomst kan opzeggen door een e-mail te sturen aan info+webshop@junioreinstein.nl. Kadoki B.V. streeft ernaar de door u betaalde vergoeding binnen 1 maand terug te storten op het door u opgegeven rekeningnummer.
 3. De tevredenheidsgarantie geldt alleen voor nieuwe klanten, zoals omschreven in artikel 2.9.6.
 4. Bij het downloaden van meer dan 20 werkbladen of ondersteunend materiaal in PDF-vorm, vervalt de tevredenheidsgarantie/recht op retour.
 
Artikel 2.12  Privacy
 1. De gegevens die de Ouder tijdens het bestelproces verstrekt en de gegevens die de de Ouder of het Kind verstrekt tijdens het gebruik van de Dienst zullen op een veilige manier worden verwerkt en gebruikt conform de toepasselijke wet- en regelgeving.
Artikel 2.13  Overig
 1. Kadoki B.V. mag rechten en verplichtingen die uit de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst voortvloeien, overdragen aan derden en zal u daarvan op de hoogte stellen. Het is de Ouder niet toegestaan de Overeenkomst en/of enige van zijn rechten of verplichtingen ter zake over te dragen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Kadoki B.V..
 2. Op de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden is Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.
 

Laatst gewijzigd op 26 juli 2022.

Toegevoegd aan je winkelwagen

Bestellen